OBCHODNÍ PODMÍNKY KURZU „CESTA 12 DRAH“

Děkuji Vám za Váš zájem účastnit se ročního sebevzdělávacího programu Cesta 12-ti drah, zaměřeného na poznání našeho těla, energetického systému a prožitků v něm zapsaných.

 

Ještě než se na program přihlásíte, prosím pořečtěte si pečlivě text obchodních podmínek. Odesláním přihlášky, tedy kliknutím na tlačítko ODESLAT v přihlašovacím formuláři potvrzujete, že Vám byly sděleny zákonem stanovené informace, že jste se seznámili s obchodními podmínkami a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi. Pokud tomu tak není, na uvedené tlačítko prosím neklikejte, děkuji.

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO CESTU 12-ti drah

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky blíže upravují práva a povinnosti účastníků sebe-vzdělávacího programu Cesta 12-ti drah, kterou pořádá Jana Minaříková, JANAMI, se Sídlem Hybešova 329/83, Oslavany 664 12 , IČ:88046290 (dále Pořadatel)

 

O PROGRAMU

 

 1. Cesta 12-ti drah je unikátní roční sebevzdělávací program 12-ti na sebe navazujících sobotních seminářů zaměřených na poznání těla, energetických

systémů a prožitků v něm. Jeho obsahová náplň, jednotlivé termíny seminářů, místo konání a další podrobné a důležité informace včetně ceny jsou uvedeny na

webovém rozhraní pořadatele www.janami.cz

 

PŘIHLÁŠENÍ

 

 1. Účastník se na program přihlašuje prostřednictvím webového rozhraní www.janami.cz odesláním přihlašovacího formuláře. Registrace končí

20.2.2024 Údaje uvedené v přihlašovacím formuláři ze strany Účastníka jsou Pořadatelem považovány za správné. Pozdější přihlášky je možno akceptovat po

předchozí telefonické nebo emailové domluvě, a to zejména s ohledem na volnou kapacitu.

 

 1. On-line přihlášky jsou ze strany Pořadatele potvrzovány na email, který byl uveden účastníkem na přihlašovacím formuláři. Spolu s potvrzením je zaslána účastníku informace o platebních podmínkách – výše jednotlivých záloh dle účastníkem zvolené varianty úhrady ceny, datum splatnosti, variabilní symbol, číslo účtu.

 

 1. Zařazení účastníků do programu bude uskutečněno podle pořadí uhrazených přihlášek. Účastník bude vyrozuměn v případě, že nebude zařazen z důvodů naplněné kapacity. Kapacita účastníků je omezena, max. 8 osob.

 

KURZOVNÉ / Platba za vzdělávací program.

 

Cena za sebevzdělávací program cesta 12-ti drah je stanovena ve výši 33.000,- Kč včetně DPH. Pořadatel není plátce DPH.

Kurzovné je možné uhradit jednorázově nebo po částech (záloha 3.000Kč + 3×10.000).

 

Zálohu je účastník povinen uhradit Pořadateli nejpozději v den splatnosti faktury na účet 107-6058060257/0100 s uvedením svého jména a VS. Uhrazením zálohy je podmíněna registrace účastníka na vzdělávacím programu. V případě včas neuhrazené zálohy rezervace místa propadá a místo je uvolněno dalšímu zájemci.

 

Přihlášením se účastník zavazuje absolvovat celý vzdělávací cyklus a uhradit všechny dílčí platby.

 

 1. Do ceny semináře není zahrnuta strava, tuto si zajišťuje každý účastník samostatně. V ceně je zahrnuto drobné občerstvení (káva, čaj, ovoce).

 

 1. Po uhrazení každé platby zašle pořadatel účastníku daňový doklad, případně jej účastník obdrží před zahájením programu.

 

STORNO PODMÍNKY

 

Přijměte upozornění, že storno podmínky jsou přísnější než u jiných obdobných akcí. Cesta 12-ti drah je unikátní vzdělávací program – cyklus 12-ti na sebe navazujících seminářů podmíněný osobní účastí každého účastníka. Přihlášením se účastník zavazuje absolvovat celý vzdělávací cyklus a uhradit všechny dílčí platby. 

Storno podmínky 

– Účastník je oprávněn zrušit přihlášku nejpozději 20 dnů před zahájením programu. Později již není možné přihlášku stornovat, resp. odstoupit od

smlouvy a to v souladu s § 1837j) OZ, neboť se jedná o smlouvu o užití volného času a plnění, jenž je poskytována k určitému termínu. Místo vratky

má účastník možnost již uhrazenou cenu převézt na jiný seminář či akci z nabídky Pořadatele. Žádost a zrušení /Odhlášení je povinen účastník zaslat

emailem na adresu jana@janami.cz. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, email a číslo VS objednávky.

 

– V případě odhlášení/zrušení účasti méně než 20 dnů před zahájením Programu je záloha nevratná a je tak storno poplatkem za zrušení rezervace

své účasti na programu bez ohledu na důvod zrušení. Pouze v případě dlouhodobé nemoci, doložené lékařským oznámením, je záloha účastníkovi

vrácena zpět a je účtován storno poplatek, který činí 1500,- Kč. Zbývající část zálohy je poslána zpět, případně je možné již uhrazenou cenu převézt na jiný

seminář či akci z nabídky Pořadatele.

 

– Od doby zahájení a v průběhu Programu odpadá jakýkoliv nárok na vrácení zaplacených plateb z důvodu neúčasti účastníka na jednotlivých seminářích.

– Účastník bere na vědomí, že program je realizován v uzavřené skupinu účastníků a je podmíněn absolvováním na sebe navazujících víkendových

seminářů, nelze za sebe poslat náhradníka.

– V případě předem ohlášené neúčasti je účastníku ze strany Pořadatele poskytnuta namísto víkendového semináře individuální /skupinová

konzultace v rozsahu 4 hodin plně nahrazující probranou látku tak, aby se účastník mohl zapojit do dalšího programu. Termín Individuální konzultace

bude Pořadatelem stanoven na určený pátek od 14-19 hod., a to nejpozději před zahájením navazujícího víkendového semináře.

 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

 

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu dílčího semináře, místa konání či zrušení programu v případě, že program nebude do 20.2.2024 naplněn min. kapacitou, tj. 8 účastníky. V případě zrušení celého Programu má účastník právo na vrácení 100% z poskytnutých plateb nebo si vybrat jiný seminář či služby Pořadatele ve stejné ceně. Registrovaní účastníci budou obesláni emailem.

 

 1. Účast na programu a jednotlivých seminářích je dobrovolná. Každý účastník nese plnou zodpovědnost za sebe a své činy před, v průběhu i po skončení programu i za jakékoliv škody, které způsobí. Pořadatel nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené v průběhu programu jednotlivými účastníky.

 

 1. Účastník se zavazuje nerušit ostatní svým pozdním příchodem a respektovat organizační pokyny lektora. Čas ukončení jednotlivých programů, je uvedena

orientačně.

 

 1. Účastník se programu účastní plně na svou zodpovědnost. Pořadatel není odpovědný za fyzické či psychické újmy (případné nehody či zranění). Pořadatel nepřebírá odpovědnost za přinesené věci a cennosti Účastníka během jeho pobytu v místě konání. (např. ztráty hmotných věcí či cenností).

 

 1. Pořadatel je oprávněn rozhodnout o vyloučení Účastníka z programu v případě, že se Účastník opakovaně neřídí pokyny Pořadatele, porušuje OP nebo práva ostatních účastníků, a to bez nároku na vrácení kurzovného.

 

 1. Pořadatel nezodpovídá za zdravotní stav Účastníka programu. Účastník prohlašuje, že jeho zdravotní stav není překážkou účasti na programu. Účastník bere na vědomí, že sebevzdělávací program není náhražkou lékařské nebo psychoterapeutické péče.

V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením programu informovat Pořadatele o této skutečnosti a o charakteru obtíží. Účastník se zavazuje informovat Pořadatele o možných zdravotních komplikacích (poúrazové stavy, dlouhodobá onemocnění, astma, těhotenství apod.)

 

 1. Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách.

 

 1. Odesláním přihlašujícího formuláře uděluje účastník výslovný souhlas s pořízením obrazového záznamu, fotek, video a audio nahrávek ze semináře pro referenční účely lektora. Zároveň se účastník zavazuje nepořizovat na programu žádné vlastní zvukové či obrazové záznamy bez výslovného souhlasu lektora.

 

 1. Účastník bere na vědomí, že vybrané vzdělávací programy podléhají právní ochraně dle autorského práva, účast na semináři neopravňuje účastníka získané znalosti vyučovat a ani jinak komerčně využívat a vydávat za své. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být Účastníku poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Účastník odpovídá pořadateli za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

 

 1. Na základě zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že odesláním přihlašovacího formuláře spolu s údaji v něm uvedenými souhlasím se zpracováním poskytnutých osobních údajů a jejich zařazení do databáze, která je ve vlastnictví Pořadatele s tím, že tyto údaje nebudou poskytnuty 3.osobám bez mého dalšího souhlasu a budou užity Pořadatelem pouze pro účely předávání dalších informací k pořádaným akcím a k zaslání programu nadcházejících akcí emailem Pořadatele se zavazuje, že na základě osobní písemné žádosti bude provedena oprava, doplnění či likvidace údajů ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. V případě emailové komunikace se účastník z odběru může kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

15. V případě nepříznivé  epidemiologické  situace či změny zdravotního stavu si pořadatel vyhrazuje právo přejít na on-line výuku.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách Pořadatele www.janami.cz
 1. Tyto OP jsou součástí závazného přihlášení Účastníka. Přihlášením stvrzuje účastník, že se seznámil s těmito OP a souhlasí s jejich dodržováním
 1. Účastník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.
 2. Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 1.1.2024.

 

 

Děkuji Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.